Projekt Work Ability Management

Projekt strategického partnerství Erasmus+ „Work Ability Management“ (WAM) se zaměřuje na řešení problematiky podpory zaměstnávání (nejenom) stárnoucích pracovníků prostřednictvím konceptu pracovní schopnosti.

Hlavním aspektem projektu je sociální začleňování, aktivity směřují k podpoře pracovní schopnosti zaměstnanců i osob aktuálně nezaměstnaných, k odstranění věkové diskriminace u stárnoucích zaměstnanců, podporují rovnost žen a mužů a hledají nové inovativní přístupy pro udržení vlastní zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit.

Tým odborných pracovišť podílejících se na realizaci projektu
Hlavní cíl

Hlavním cílem navrhovaného projektu je propojit odborná evropská pracoviště, která se problematikou pracovní schopnosti a age managementu zabývají, vzájemně sdílet jejich používané metody a společně vyvinout nové produkty se zaměřením na individuální potřeby zaměstnaných i nezaměstnaných osob, včetně podpory prostřednictvím digitálních technologií. 

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou tedy lektoři/poradci/facilitátoři a další experti působící v oblasti vzdělávání dospělých a kariérového poradenství.

Výstupy projektu

Elektronická publikace

"Podpora stárnutí na pracovišti"
Stahujte zde

Tato publikace shromažďuje popis metod, nástrojů, příkladů dobré praxe, výukových metod, vzdělávacích programů a analytických nástrojů partnerských organizací v oblasti podpory pracovní schopnosti včetně oblasti poradenství ve všech zapojených zemích

Elektronická publikace

metodika na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese
Stahujte zde

Metodika na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese

Elektronická publikace

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných.
Stahujte zde

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných.

Webová aplikace

Mapování potenciálu člověka, podpora učení a plánování a učení se řízení změny pozice
Vstupte?

Cílem webové aplikace na níž se právě nacházíte je mapovat potenciál člověka, podporovat učení a plánování a učit ho řídit změnu profese.

Všechny projektové výstupy budou přeloženy do všech jazyků zapojených partnerských zemí i do angličtiny a budou volně k dispozici všem zájemcům. V češtině a angličtině si je můžete stáhnout zde

V oblasti dlouhodobého dopadu je cílem projektu vytvoření podmínek pro rozšíření konceptu pracovní schopnosti a age managementu jako možného nástroje pro řešení stárnoucí populace v pracovním životě, tak jak se to podařilo ve Finsku. V zemích střední Evropy je tento koncept stále málo využíván, přičemž jeho efektivita byla již mnoho vědeckými studiemi potvrzena.

Age Management z.s.

Nezisková organizace Age Management z.s. vznikla v roce 2013 v souvislosti s realizací mezinárodního česko-finského projektu „Strategie Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a jehož zahraničním partnerem byl Finský institut pracovního zdraví (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH). Právě tento realizovaný projekt koncept pracovní schopnosti a age managementu do České republiky přinesl a odborní pracovníci projektu se rozhodli v této práci pokračovat a dále tyto metody dále rozvíjet, propagovat a využívat. Hlavním cílem organizace je tedy podpora rozvoje konceptu pracovní schopnosti na vědeckých základech, jeho publicita a přenos dobré praxe ze zahraničí.

Age Management z.s. se věnuje zejména realizaci vzdělávacích aktivit, publikační činnosti a aktivitám v oblasti age managementu. V roce 2016 byl realizátorem mezinárodního projektu Platform for Age Management within V4 Countries (no. 21520128) za podpory Visegrad Fund, ve spolupráci s partnerskými organizacemi na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Od svého vzniku organizace úzce spolupracuje s Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), zejména při realizaci měření pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index. V roce 2016 se podařilo od FIOH do ČR převzít metodu programu Towards Successful Seniority“ a proškolit lektory tohoto programu v ČR i v SR. Pro potřeby vstupního auditu age managementu pracovníci společnosti následně vyvinuli sken jednotlivých pilířů, který číselně vyhodnotí úroveň naplňování v jednotlivých oblastech. V roce 2019 byli pracovníci společnosti proškoleni pro používání metod Personal & Company Radar.

Pracovní tým

about

Jan Dobeš

img

Age Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

about

Jan Dobeš

img

Age Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (NNK)

Národní centrum veřejného zdraví (NNK) a jeho Oddělení zdraví při práci (NNKJ-MFF)

Centrum (NNK) je státní odborný institut při Ministerstvu lidských zdrojů (EMMI), které je odpovědné za zdraví. Úloha centra se rozšiřuje na širokou škálu otázek veřejného zdraví: pracovní a životní prostředí, radiace, výživa a kosmetika, zdraví dětí, chemická bezpečnost, podpora zdraví, epidemiologie a správa zdravotní péče.

Předešlé instituce nynějšího Odboru zdraví při práci (NNK-MFF) byly založeny v letech 1933 a 1949. Národní institut zdraví při práci hrál rozhodující úlohu při implementaci zásad evropského zdraví při práci pro Maďarsko. Ve své současné podobě provádí NNK-MFF úkoly v oblasti vědeckého výzkumu, zdravotnictví, vzdělávání, organizace a odborného dozoru a poskytuje odborné znalosti pro tvorbu vnitrostátních a evropských politik. Nejdůležitějšími úkoly oddělení jsou v těchto specializovaných oblastech identifikace zdrojů nemocí z povolání, včasná detekce těchto chorob, zdravotní dohled, biologický monitoring a monitorování expozice pracovního prostředí a hodnocení práceschopnosti. Zaměstnanci oddělení pokrývají široké spektrum odborných znalostí a jsou aktivními přispěvateli do mnoha mezinárodních odborných organizací. Podílejí se na práci několika národních a mezinárodních pracovních skupin a projektů.

Pracovní tým

about

Jan Dobeš

img

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

about

Jan Dobeš

img

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

Arbeit und Zukunft e.V.

Arbeit und Zukunft e.V. (Work and Future) je registrované neziskové sdružení, založené v roce 2001. Celkově  asi s dvaceti  členy z Rakouska a Německa je organizace sítí vědců, konzultantů a odborníků z oborů ergonomie, ochrany zdraví při práci, designu práce, výzkumu práce, zdravotnictví a dalších. Organizace realizuje národní a mezinárodní projekty výzkumu a vývoje financované z veřejných zdrojů. V rámci koncepce pracovní schopnosti se uplatňuje transdisciplinární a participativní přístup. Většina členů má zkušenosti s poradenstvím pro podniky. Nejčastěji používanými poradenskými nástroji jsou Arbeitsbewältigungs-Coaching (ab-C®) (Work Ability Coaching) včetně indexu pracovní schopnosti (WAI), Personálního a Firemního Radaru (WAI 2.0) a profesního rozvoje orientovaného na fáze života přiměřeně věku a stárnutí.

Pracovní tým

about

Alexander Fremel

img

Arbeit Zukunft e.V.

The person in charge Alexander Frevel studied sociology and economics. He is deputy CEO of AuZ. Since 1980 he carried out about 80 research and more than hundred consulting projects. In addition to research activities, he advises companies and organisations on strategic personnel policy and preventive work design. Instruments such as "work ability coaching" (using Work Ability Index; in about 50 companies), “personal and company radar" (using Work Ability Index 2.0; 11 processes in 6 companies), and “age-appropriate and life-course oriented career paths" (in about 30 businesses) are used. He carries out training activities on these consulting instruments.

Slovenská asociácia age managementu o.z. (SAAM)

Slovenská asociácia age managementu, o. z. (SAAM) vznikla na přelomu let 2016 a 2017 spojením sil odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, kteří se tématu age managementu věnovali v různých menších národních a mezinárodních projektech.   

Posláním asociace je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat organizace (právnické a fyzické osoby), které pomáhají a mají zájem o problematiku age managementu v rámci své činnosti.
Cílem asociace je aktivně vstupovat do personální oblasti, pomáhat organizacím a jejich zaměstnancům připravovat se na změny, podporovat jejich konkurenceschopnost a udržitelnost slovenského hospodářství v souvislosti s demografickými změnami.

Záměrem SAAM je především:

  • podpořit změnu postojů k věku, boj proti věkovým stereotypům a věkové diskriminaci,
  • zvyšovat prestiž a autoritu konceptu agemanagementu, 
  • rozvíjet spolupráci s příslušnými subjekty na národní a mezinárodní úrovni v oblasti výměny zkušeností a přenosu dobré praxe,

organizovat a realizovat konference, školení, diskusní fóra s cílem podpořit osvětu – informovanost a vzájemnou výměnu zkušeností, udržovat odborné a osobní kontakty mezi asociací a dalšími organizacemi, spolupracovat s médii.

Pracovní tým

about

Ilona Hegerová

img

Slovenská Asociácia Age Management

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Nitre, pracovala 15 rokov ako učiteľka na základnej škole. Zmenou bydliska využila ponuku začať pracovať v oblasti odborného školstva a neskôr na personálnych útvaroch v oblasti vzdelávania dospelých. Absolvovala kurzy Open University – Riadenie ľudí a Efektívny manažér. Po strate zamestnania sa nakoniec rozhodla v roku 2000 založiť spoločnosť Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. Okrem vzdelávania dospelých organizuje aj konferencie pre HR manažérov a špecialistov. Pretože podnikať začala až vo vyššom veku, začala sa zaujímať o problematiku starnutia, o možnosti pracovať do vyššieho veku a aktivitách s tým spojených. Hľadala inšpiráciu a tému na konferenciu, ktorú našla u českých partnerov. V roku 2013 prvýkrát zahrnula do programu konferencie HR Salon tému o age managemente. Následne založila v roku 2014 združenie Age management o.z. a v roku 2016 sa stala spoluzakladateľkou Slovenskej asociácie age managmenetu o.z., kde pracuje ako dobrovoľníčka vo funkcii riaditeľky. V spolupráci s partnermi z ČR zapojila asociáciu do projektu Erasmus+. Pokračuje v organizovaní konferencie Age Management SALON, rôznych diskusných fór, školení so zámerom podporovať povedomie o koncepte age managementu v SR. Pomáha zapojiť asociáciu do Národného programu aktívneho starnutia 2022-2030.

about

Jan Dobeš

img

Slovenská Asociácia Age Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

Blik op Werk (BoW)

V Nizozemsku je jednou z vůdčích organizací zabývajících se problematikou agemamagementu Blik op Werk (BoW, „Pohled na práci“), což  je nezávislá organizace věnující se udržitelné zaměstnaností a kvalitou práce. BoW podporuje odborníky a organizace ve zlepšování kvality práce a odborné činnosti. Pro Nizozemsko je BoW výlučným národním držitelem licence k měření indexu pracovní schopnosti a od roku 2008 spravuje databázi WAI.  

V Nizozemsku mohou specializované soukromé společnosti na zlepšení pracovních podmínek (tzv. Arbo-diensten) získat od společnosti BoW sublicenci na zlepšení svých služeb pro zaměstnavatele a zaměstnance. Používají WAI a sdílejí výsledky s BoW. Díky tomu má BoW databázi obsahující od roku 2008 více než 400 000 dotazníků. Pro studium vývoje pracovní schopnosti v Nizozemsku je tato databáze důležitým zdrojem informací. BoW každý rok tvoří analýzu vývoje a změn pracovní schopnosti v Nizozemsku.

Jejím cílem je poskytnout přehled o výzvě stárnutí pracující populace v Nizozemsku a způsobu, jakým se na řešení této výzvy používá koncept pracovní schopnosti.  V následujících kapitolách vysvětlujeme použití databáze WAI, ale představíme i souhrn nedávného výzkumu pracovní schopnosti zaměstnanců v Nizozemsku. Protože máme centralizovanou databázi, existuje značné množství výzkumných prací o WAI.

Pracovní tým

about

Jan Dobeš

img

Blik Op Werk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,

about

Jan Dobeš

img

Blik Op Werk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquid ex ea commodi consequat. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit,