bg_image

Projekt Work Ability Management

Projekt strategického partnerství Erasmus+ „Work Ability Management“ (WAM) se zaměřuje na řešení problematiky podpory zaměstnávání (nejenom) stárnoucích pracovníků prostřednictvím konceptu pracovní schopnosti.

Hlavním aspektem projektu je sociální začleňování, aktivity směřují k podpoře pracovní schopnosti zaměstnanců i osob aktuálně nezaměstnaných, k odstranění věkové diskriminace u stárnoucích zaměstnanců, podporují rovnost žen a mužů a hledají nové inovativní přístupy pro udržení vlastní zaměstnatelnosti prostřednictvím vzdělávacích a poradenských aktivit.

Tým odborných pracovišť podílejících se na realizaci projektu
Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je propojit odborná evropská pracoviště, která se problematikou pracovní schopnosti a age managementu zabývají, vzájemně sdílet jejich používané metody a společně vyvinout nové produkty se zaměřením na individuální potřeby zaměstnaných i nezaměstnaných osob, včetně podpory prostřednictvím digitálních technologií. 

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou tedy lektoři/poradci/facilitátoři a další experti působící v oblasti vzdělávání dospělých a kariérového poradenství.

Výstupy projektu

Elektronická publikace

"Podpora stárnutí na pracovišti"
Číst zde

Publikace shromažďující popis metod, nástrojů, příkladů dobré praxe, výukových metod, vzdělávacích programů a analytických nástrojů partnerských organizací v oblasti podpory pracovní schopnosti včetně oblasti poradenství ve všech zapojených zemích.

Elektronická publikace

metodika na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese
Číst zde

Metodika na řízení pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob zaměstnaných anebo zvažujících změnu profese.

Elektronická publikace

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných.
Číst zde

Metodika na řízení podpory pracovní schopnosti pro cílovou skupinu osob nezaměstnaných.

Webová aplikace

Mapování potenciálu člověka, podpora učení a plánování a učení se řízení změny pozice

Cílem webové aplikace na níž se právě nacházíte je mapovat potenciál člověka, podporovat učení a plánování a učit ho řídit změnu profese.

Všechny projektové výstupy budou přeloženy do všech jazyků zapojených partnerských zemí i do angličtiny a budou volně k dispozici všem zájemcům. V češtině a angličtině si je můžete stáhnout výše.

V oblasti dlouhodobého dopadu je cílem projektu vytvoření podmínek pro rozšíření konceptu pracovní schopnosti a age managementu jako možného nástroje pro řešení stárnoucí populace v pracovním životě, tak jak se to podařilo ve Finsku. V zemích střední Evropy je tento koncept stále málo využíván, přičemž jeho efektivita byla již mnoha vědeckými studiemi potvrzena.

Age Management z.s.

Nezisková organizace Age Management z.s. vznikla v roce 2013 v souvislosti s realizací mezinárodního česko-finského projektu „Strategie Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR) a jehož zahraničním partnerem byl Finský institut pracovního zdraví (Finnish Institute of Occupational Health – FIOH). Právě tento realizovaný projekt koncept pracovní schopnosti a age managementu do České republiky přinesl a odborní pracovníci projektu se rozhodli v této práci pokračovat a tyto metody dále rozvíjet, propagovat a využívat. Hlavním cílem organizace je tedy podpora rozvoje konceptu pracovní schopnosti na vědeckých základech, jeho publicita a přenos dobré praxe ze zahraničí.

Age Management z.s. se věnuje zejména realizaci vzdělávacích aktivit, publikační činnosti a aktivitám v oblasti age managementu. V roce 2016 byl realizátorem mezinárodního projektu Platform for Age Management within V4 Countries (no. 21520128) za podpory Visegrad Fund, ve spolupráci s partnerskými organizacemi na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Od svého vzniku organizace úzce spolupracuje s Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), zejména při realizaci měření pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index. V roce 2016 se podařilo od FIOH do ČR převzít metodu programu Towards Successful Seniority“ a proškolit lektory tohoto programu v ČR i v SR. Pro potřeby vstupního auditu age managementu pracovníci společnosti následně vyvinuli sken jednotlivých pilířů, který číselně vyhodnotí úroveň naplňování v jednotlivých oblastech. V roce 2019 byli pracovníci společnosti proškoleni pro používání metod Personal & Company Radar.

Pracovní tým

about

Mgr. Ilona Štorová

img

Absolventka oboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých, zaměřuje se na andragogiku a projektový management se zaměřením na rozvoj lidských zdrojů. V letech 2010-2012 působila jako vedoucí mezinárodního projektu „Strategie Age Managementu v České republice“ ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách. Aktivity projektu přinesly do ČR metody age managementu a koncept pracovní schopnosti. Projekt byl oceněn Národní cenou kvality ČR za podporu age managementu v ČR. V letech 2013-2015 vedla mezinárodní projekt „Implementace Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. ve spolupráci se společností Blik op Werk v Nizozemsku. V současné době je předsedkyní Age Management z.s., prezidentkou České asociace age managementu z.s.

about

Jan Dobeš

img

Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor psychologie a speciální pedagogika. Dlouhodobě se jeho pracovní působení zaměřuje na několik oblastí. První je pomáhající sektor, především sociální oblast a práce v sociálních službách na pozicích poradce, koordinátor a lektor vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Je soukromým poradcem a psychoterapeutem v oblasti dětské a rodinné psychoterapie a poradenství. Od roku 2012 se pracovně zabývá oblastí demografické změny v souvislosti s principy age managementu pro profesní rozvoj a udržitelnost, jak na úrovni zaměstnanců, tak na úrovni systému řízení a vedení lidí ve firmách. Spolupracuje se společností Age management, z.s. a je zakládajícím a statutárním členem národní Asociace age managementu v České republice. V projektu Work Ability Management (WAM) má na starosti především vznik a vývoj internetové platformy Digitální kouč, která je jedním z hlavních výstupů celého projektu, financovaného z Evropského projektu Erasmus plus.

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (NNK)

Národní centrum veřejného zdraví (NNK) a jeho Oddělení zdraví při práci (NNKJ-MFF)

Centrum (NNK) je státní odborný institut při Ministerstvu lidských zdrojů (EMMI), které je odpovědné za zdraví. Úloha centra se rozšiřuje na širokou škálu otázek veřejného zdraví: pracovní a životní prostředí, radiace, výživa a kosmetika, zdraví dětí, chemická bezpečnost, podpora zdraví, epidemiologie a správa zdravotní péče.

Předešlé instituce nynějšího Odboru zdraví při práci (NNK-MFF) byly založeny v letech 1933 a 1949. Národní institut zdraví při práci hrál rozhodující úlohu při implementaci zásad evropského zdraví při práci pro Maďarsko. Ve své současné podobě provádí NNK-MFF úkoly v oblasti vědeckého výzkumu, zdravotnictví, vzdělávání, organizace a odborného dozoru a poskytuje odborné znalosti pro tvorbu vnitrostátních a evropských politik. Nejdůležitějšími úkoly oddělení jsou v těchto specializovaných oblastech identifikace zdrojů nemocí z povolání, včasná detekce těchto chorob, zdravotní dohled, biologický monitoring a monitorování expozice pracovního prostředí a hodnocení práceschopnosti. Zaměstnanci oddělení pokrývají široké spektrum odborných znalostí a jsou aktivními přispěvateli do mnoha mezinárodních odborných organizací. Podílejí se na práci několika národních a mezinárodních pracovních skupin a projektů.

Pracovní tým

about

Ferenc Kudász

img

je specialistou na pracovní lékařství, pracuje v Oddělení ochrany zdraví při práci Národního střediska veřejného zdraví (NNK). S Indexem pracovní schopnosti začal pracovat v roce 2008 a od té doby metodologii propaguje. Je aktivní v různých národních a mezinárodních sítích pro ochranu zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ergonomii.

about

Edina Gábor

img

je kouč a trenér na volné noze, psycholog podpory zdraví. Sedm let byla generální ředitelkou Národního institutu podpory zdraví (OEFI). Poskytuje individuální a skupinová školení, koučování, programy podpory zdraví na pracovišti a programy řízení psychosociálních rizik pro klienty z různých prostředí. Je členkou představenstva profesionální nevládní organizace „Asociace pro zdravější pracoviště“ (EMEGY).

Arbeit und Zukunft e.V.

Arbeit und Zukunft e.V. (Work and Future) je registrované neziskové sdružení, založené v roce 2001. Celkově asi s dvaceti členy z Rakouska a Německa je organizace sítí vědců, konzultantů a odborníků z oborů ergonomie, ochrany zdraví při práci, designu práce, výzkumu práce, zdravotnictví a dalších. Organizace realizuje národní a mezinárodní projekty výzkumu a vývoje financované z veřejných zdrojů. V rámci koncepce pracovní schopnosti se uplatňuje transdisciplinární a participativní přístup. Většina členů má zkušenosti s poradenstvím pro podniky. Nejčastěji používanými poradenskými nástroji jsou Arbeitsbewältigungs-Coaching (ab-C®) (Work Ability Coaching) včetně indexu pracovní schopnosti (WAI), Personálního a Firemního Radaru (WAI 2.0) a profesního rozvoje orientovaného na fáze života přiměřeně věku a stárnutí.

Pracovní tým

about

Alexander Frevel

img

Odpovědná osoba Alexander Frevel vystudoval sociologii a ekonomii. Je zástupcem generálního ředitele AuZ. Od roku 1980 provedl asi 80 výzkumů a více než sto konzultačních projektů. Kromě výzkumné činnosti radí firmám a organizacím v oblasti strategické personální politiky a preventivního návrhu práce. Nástroje jako „koučování pracovní schopnosti“ (pomocí indexu pracovní schopnosti; v přibližně 50 společnostech), „osobní a firemní radar“ (pomocí indexu pracovní schopnosti 2.0; 11 procesů v 6 společnostech) a „přiměřené věku a orientované na životní průběh kariérní cesty“ (asi ve 30 podnicích). Na tyto poradenské nástroje provádí školicí aktivity.

Slovenská asociácia age managementu o.z. (SAAM)

Slovenská asociácia age managementu, o. z. (SAAM) vznikla na přelomu let 2016 a 2017 spojením sil odborníků z oblasti vzdělávání dospělých, kteří se tématu age managementu věnovali v různých menších národních a mezinárodních projektech.   

Posláním asociace je na základě dobrovolnosti a profesionálního zájmu sdružovat organizace (právnické a fyzické osoby), které pomáhají a mají zájem o problematiku age managementu v rámci své činnosti.
Cílem asociace je aktivně vstupovat do personální oblasti, pomáhat organizacím a jejich zaměstnancům připravovat se na změny, podporovat jejich konkurenceschopnost a udržitelnost slovenského hospodářství v souvislosti s demografickými změnami.

Záměrem SAAM je především:

  • podpořit změnu postojů k věku, boj proti věkovým stereotypům a věkové diskriminaci,
  • zvyšovat prestiž a autoritu konceptu agemanagementu, 
  • rozvíjet spolupráci s příslušnými subjekty na národní a mezinárodní úrovni v oblasti výměny zkušeností a přenosu dobré praxe,
  • organizovat a realizovat konference, školení, diskusní fóra s cílem podpořit osvětu – informovanost a vzájemnou výměnu zkušeností, udržovat odborné a osobní kontakty mezi asociací a dalšími organizacemi, spolupracovat s médii.

Pracovní tým

about

Ilona Hegerová

img

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Nitře, pracovala 15 roků jako učitelka na základní škole. Po změně bydliště využila nabídku začít pracovat v oblasti odborného školství a později na personálních útvarech v oblasti vzdělávaní dospělých. Absolvovala kurzy Open University – Řízení lidí a Efektivní manažer. Po ztrátě zaměstnání sa nakonec rozhodla v roce 2000 založit společnost Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s.r.o. Kromě vzdělávání dospělých organizuje také konference pro HR manažery a specialisty. Protože podnikat začala až ve vyšším věku, začala sa zajímat o problematiku stárnutí, o možnosti pracovat do vyššího věku a aktivitách s tím spojených. Hledala inspiraci na téma na konferenci, kterou našla u českých partnerů V roce 2013 poprvé zahrnula do programu konference HR Salon téma o age managementu. Následně založila v roce 2014 sdružení Age management o.z. a v roce 2016 se stala spoluzakladatelkou Slovenskej asociácie age managmenetu o.z., kde pracuje jako dobrovolnice ve funkci ředitelky. Ve spolupráci s partnery z ČR zapojila asociaci do projektu Erasmus+. Pokračuje v organizování konference Age Management SALON, různých diskusních fór, školení se záměrem podporovat povědomí o konceptu age managementu v SR. Pomáhá zapojit asociaci do Národního programu aktivního stárnutí 2022-2030.

Blik op Werk (BoW)

V Nizozemsku je jednou z vůdčích organizací zabývajících se problematikou agemamagementu Blik op Werk (BoW, „Pohled na práci“), což je nezávislá organizace věnující se udržitelné zaměstnatelnosti a kvalitě práce. BoW podporuje odborníky a organizace ve zlepšování kvality práce a odborné činnosti. Pro Nizozemsko je BoW výlučným národním držitelem licence k měření indexu pracovní schopnosti a od roku 2008 spravuje databázi WAI.  

V Nizozemsku mohou specializované soukromé společnosti na zlepšení pracovních podmínek (tzv. Arbo-diensten) získat od společnosti BoW sublicenci na zlepšení svých služeb pro zaměstnavatele a zaměstnance. Používají WAI a sdílejí výsledky s BoW. Díky tomu má BoW databázi obsahující od roku 2008 více než 400 000 dotazníků. Pro studium vývoje pracovní schopnosti v Nizozemsku je tato databáze důležitým zdrojem informací. BoW každý rok tvoří analýzu vývoje a změn pracovní schopnosti v Nizozemsku.

Jejím cílem je poskytnout přehled o výzvě stárnutí pracující populace v Nizozemsku a způsobu, jakým se na řešení této výzvy používá koncept pracovní schopnosti.  

Pracovní tým

about

Robertjan Uijl

img

Blik op Werk je držitelem licence indexu pracovní schopnosti (WAI) v Nizozemsku a předává licenci službám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalším společnostem zaměřeným na vedení a podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců. BoW také spravuje databázi WAI a vydává výroční zprávu o pracovní kapacitě v Nizozemsku. Robertjan Uijl je ředitelem Blik op Werk a obecně se podílí na WAI a na dalším vývoji indexu pracovní schopnosti zejména v Nizozemsku.

about

Peter Langedijk

img

Peter Langedijk je vedoucím projektu a specialistou Blik op Werk v oblasti pracovní kapacity, správcem databáze a podílí se také na analýze dat WAI v Nizozemsku a na vývoji nových dotazníků.